Regulamin

REGULAMIN
DLA UCZESTNIKÓW KURSU NA PRAWO JAZDY
OŚRODKA SZKOLENIA KIEROWCÓW
„JANKAR”
obowiązuje od dnia 19 stycznia 2013 r. Załącznik nr 1 do umowy kursu prawa jazdy

 

§1 Postanowienia ogólne

 

1. Regulamin określa zasady szkolenia obowiązujące w OŚRODKU SZKOLENIA KIEROWCÓW „JANKAR”
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
a. Organizatorze – oznacza to Ośrodek Szkolenia Kierowców „JANKAR”, który na podstawie zaświadczenia nr 00302215, wydanego przez Starostę Wejherowskiego, prowadzi ośrodek szkolenia kierowców w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A, A1, A2, B.
b. Regulaminie – regulamin dla uczestników kursu na prawo jazdy Ośrodka Szkolenia Kierowców „JANKAR” z dnia 19 stycznia 2013
c. Szkoleniu - oznacza szkolenie podstawowe dla kandydatów na kierowców, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca2012r. (Dz. U. Poz. 1019 z dnia 14 września 2013 r.).
e. Uczestniku – oznacza to osobę, która podjęła Szkolenie, zapoznała się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

§2 Obowiązki Organizatora

1. Organizator zobowiązuje się do profesjonalnego przeprowadzenia Szkolenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 13 lipca2012r. (Dz. U. Poz. 1019 z dnia 14 września 2013 r.).
2. W ramach Szkolenia Organizator zapewnia Uczestnikowi zajęcia praktyczne i teoretyczne w ilości przewidzianej w prawie a także materiały szkoleniowe niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia Szkolenia.
3.Organizator zapewnia wykwalifikowaną i kompetentna kadrę instruktorów, posiadających uprawnienia do Szkolenia.
4. Po zakończeniu Szkolenia, uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminów wewnętrznych oraz uregulowaniu wszystkich płatności, Organizator wydaje Uczestnikowi „Zaświadczenie o ukończeniu Szkolenia” oraz uzupełnia jego profil kandydata na kierowcę.

§3 Obowiązki Uczestnika

1. Uczestnik przed rozpoczęciem Szkolenia informuje ośrodek szkolenia kierowców o numerze identyfikującym profil kandydata na kierowcę – tzw. PKK, umieszczonym w systemie teleinformatycznym.
2. Uczestnik zobowiązuje się do samodzielnego pogłębiania wiedzy teoretycznej i sumiennego przykładania się do zajęć.
3. Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do wszystkich postanowień Regulaminu do czasu ukończenia Szkolenia, a w szczególności jego części dotyczącej zasad bezpieczeństwa i dyscypliny Szkolenia pod rygorem przerwania Szkolenia.
4. Uczestnik obowiązany jest zawsze posiadać przy sobie dokument tożsamości w momencie uczestniczenia w Szkoleniu w części praktycznej.

§4 Opłaty

1. Opłaty za poszczególne Szkolenia określone są w cenniku –( załąxznik nr. 2 do umowy) oraz na stronie internetowej www.jankar.pl
2 .Opłatę można wnieść gotówką w biurze Organizatora:
a) w całości
b) w ratach – w ilości maks. 4 raty (nieoprocentowane),
lub przelewem na konto bankowe Organizatora dostępne w biurze lub na stronie internetowej www.jankar.pl
2. Za cenę szkolenia uważa się cenę obowiązującą w dniu rozpoczęcia szkolenia, wpisaną do umowy, z uwzględnieniem obowiązujących wówczas promocji, co Uczestnik akceptuje i potwierdza własnoręcznym podpisem pod umową.
3. W cenie kursu zawarta jest opłata manipulacyjna w wysokości 200 pln, która nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji ze szkolenia.
4. Całość opłaty za kurs osoba szkolona powinna wnieść najpóźniej do ostatniej godziny szkolenia praktycznego lub do 3 miesięcy od chwili rozpoczęcia szkolenia.
5. Jeżeli Uczestnik korzysta z formy ratalnej, to poszczególne , kolejne wpłaty powinny kalkulować się z ilością odbytych zajęć praktycznych.
6. Nie wniesienie w całości opłaty za szkolenie w wymaganym terminie uprawnia Organizatora do podjęcia decyzji o przerwaniu Szkolenia – decyzję taką podejmuje Kierownik OSK.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wydania zaświadczenia i nie uzupełnienia profilu kandydata na kierowcę do chwili uiszczenia całej opłaty za Szkolenie.

§5 Dyscyplina Szkolenia

1. O dopuszczeniu Uczestnika do Egzaminu Wewnętrznego decyduje instruktor szkolący.
2. Po pozytywnym zaliczeniu Egzaminu Wewnętrznego , Uczestnik uznany jest za osobę przygotowaną do Egzaminu Państwowego.
3. Każda godzina odbytych zajęć zostaje wpisana do karty przeprowadzonych zajęć i potwierdzona podpisem instruktora i Uczestnika.
4.Uczestnik wyraża zgodę aby jego instruktor przechowywał kartę przeprowadzonych zajęć .
5. Uczestnik ma prawo, w dowolnym momencie Szkolenia ,po uzgodnieniu z Organizatorem, zmienić swojego instruktora.
6. Uczestnik ma obowiązek powiadamiania z przynajmniej 4 godzinnym wyprzedzeniem o rezygnacji z zaplanowanych zajęć praktycznych. W przypadku niedotrzymania powyższego obowiązku, Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia, za każdą opuszczoną i nie zgłoszoną godzinę zajęć praktycznych 90% opłaty za godzinę dodatkową wg cennika.

§6 Przerwanie Szkolenia

1.Uczestnik może przerwać Szkolenie w dowolnym momencie.
2. Wniesiona opłata zostanie zwrócona proporcjonalnie do zakresu, w jakim Uczestnik brał udział w Szkoleniu w części praktycznej ( część teoretyczna Szkolenia jest nieodpłatna), po odliczeniu opłaty manipulacyjnej.
3. Zwrot wniesionej opłaty może być dokonany wyłącznie po okazaniu oryginału dowodu wpłaty-paragonu fiskalnego lub rachunku (Rozp. Min. Finansów z dn.14 marca 2013)
4. Jeżeli Uczestnik zaprzestał uczestnictwa w zajęciach i nie kontaktuje się z biurem Organizatora, to zgodnie z §16 ust.2 Rozporządzenia o szkoleniu po upływie 24 m.-cy od dnia ostatnich zajęć Kierownik OSK odsyła jego profil kandydata na kierowcę do właściwego Starostwa a Szkolenie to uznaje się za przerwane.

§7 Przepisy porządkowe

1. Korzystanie z pomocy naukowych Organizatora takich jak: stanowiska komputerowe, sala wykładowa i pojazdy nauki jazdy dozwolone jest wyłącznie pod nadzorem pracowników Organizatora, wykładowcy lub instruktora.
2. Palenie tytoniu na sali wykładowej lub w pojazdach szkoleniowych jest surowo zabronione.
3. Spożywanie alkoholu na terenie Ośrodka lub w pojazdach szkoleniowych zabronione jest pod rygorem natychmiastowego usunięcia ze Szkolenia.
5. Po stwierdzeniu, że Uczestnik jest w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu lub innego podobnie działającego środka podlega on natychmiastowemu usunięciu ze Szkolenia.
6. Bez zgody instruktora zabrania się Uczestnikom wsiadania do pojazdów szkoleniowych, uruchamiania lub jazdy.
7. Nie zastosowanie się do tej części Regulaminu spowoduje pokrycie przez sprawcę strat materialnych powstałych w przypadku uszkodzenia sprzętu i pełną odpowiedzialność za poniesione szkody.
.8. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania wydanych przez Organizatora zarządzeń, a ewentualne skargi ,uwagi i zażalenia zależy zgłaszać do Kierownika OSK JANKAR -Karola Kreft.

§8 Postanowienia końcowe

1. Regulamin został zatwierdzony przez Organizatora i został umieszczony do powszechnego wglądu w siedzibie
Organizatora oraz na stronie internetowej www.jankar.pl
2. Uczestnik składając swój podpis na umowie kursu potwierdza, że zapoznał się zał. nr 1 do tej umowy - Regulaminem i akceptuje jego postanowienia, wyraża zgodę na warunki Szkolenia oraz zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych i wizerunku na potrzeby działalności zawodowej Organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 oraz art. 29 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997.
3. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W zakresie nieregulowanym przez Regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
Reda, dnia 19 stycznia 2013 roku

Zatwierdził:
Kierownik Ośrodka Szkolenia Kierowców „JANKAR” Reda
Mgr Karol Kreft